מטות /מסעי: ארץ המגדלת רוצחים

אדם הרוצח בשוגג, בתנאים ספציפיים מאד, חייב להימלט אל עיר מקלט ולהישאר שם עד מות הכהן הגדול. מעשהו לא היה מתוכנן ולא היה בכוונה, אך התורה אומרת כי אם חיי האדם היו יקרים לו עוד יותר הוא היה נזהר והמעשה הזה לא היה קורה. על כן הוא חייב לתת דין וחשבון. התורה מתארת את מיקומם של ערי מקלט אלו: שלשת ערי מקלט ממוקמים מעבר לירדן ושלשת ערי מקלט נוספים ממוקמים בארץ ישראל. מפריע לרש”י שיש…


פנחס פרשת: התפקידים של היהודי

בשורת המוות של אמון ומואב העם המואבי שמע אודות הגעתם של בני ישראל והפחד נאחז בהם. במשך שנים רבות הם ידעו כי ה’ עשה ניסים ונפלאות בהוציא את עמ”י ממצרים. והם ידעו היטב שארץ ישראל מוקדשת לעם היהודי. כעת הבלתי נמנע מתגשם. הם הכירו בכך שיש סיכוי חלש מאד להילחם ולנצח את עם ישראל ולכן בלק, מלך מואב השכיר את בלעם שיקלל את עם ישראל. אולם לא רק שבלעם לא קילל את עם ישראל הוא…


בלק פרשת: ה’ יודע מה אני אעשה

“וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור…” בלעם היה גוי שנתנו לו את הזכות להיות נביא ה’. רש”י שואל מדוע ה’ השרה את שכינתו על גוי רשע?” נבואה ניתנת כמתנה נפלאה לאהובי ה’ בלבד. רש”י עונה על פי דברי הגמרא: “ה’ החליט לתת לאומות העולם נביאים כדי שאם יבואו בטענה לעתיד לבוא “אם היו לנו נביאים להראות לנו את דרך הישר, גם אנו היינו צדיקים” ה’ יענה להם, “נתתי לכם נביאים, ולא רק שנכשלו להראות לכם…


חקת פרשת: תפילה : המערכת השלישית

כשה’ הוציא את בני ישראל ממצרים בזרוע נטויה, רב הבריאה קיבל את העניין כרגע מכריע בהיסטוריה. אולם, עמלק תכנן להתקיף את ישראל. הפסוק מתאר את “המלך הכנעני” היושב בדרום ששמע שישראל באים. אף רש”י מציין כי לא היה זה העם הכנעני היושב בדרומה של ארץ ישראל כי אם עמלק, אז מדוע הם מוזכרים ככנענים? רש”י עונה כי לפי המדרש, כי העם התוקף היה עמלק. אולם כאשר הם הגיעו לתקוף הם הפסיקו לדבר את שפת האם…


קרח פרשת: סכנת המחלוקת

קורח אשר התמלא בקנאה גדולה מאד, הוביל מרד של מאתיים חמישים אנשים נגד משה רבינו וה’. כל המשתתפים במרד היו אנשים גדולים מאד, אשר היו עדים לעלייתו של משה אל הר סיני כדי לקבל את התורה ושמעו את ה’ מדבר מתוך גרונו של משה. למרות כל זאת הם החליטו להיפטר ממשה מרצונם החופשי מתוך כוונה להוכיח שהוא סטה ממה שה’ אמר לו. משה, אשר הכיר בסכנה  שהכניסו את עצמם אליה מרצונם החופשי, עשה כל שביכולתו…


בהעלותך פרשת: השתדלות לדבר מצוה

“ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו” משה רבינו קיבל את תפקיד בניית המשכן, מקום השראת השכינה בעולם הזה. מרכיבי הבניה של המשכן הינם מורכבים מבחינה פיזית. אך לא פחות מכך, מורכבות הן הכוונות – הכוונות המיוחדות הנדרשות במשך תהליך בנייתו –  מדויקות עד מאד. הכלי המורכב ביותר מבין כל כלי המשכן היה מנורת הזהב. עיצובה וקישוטיה היו כה מיוחדים  עד כי גם אחרי שה’ לימד את משה…


נשא פרשת: אני לא טועה לעולם

התורה מתארת בפרטי פרטים את עניין הסוטה. אם אישה נוהגת באופן שגורם לבעלה לחשוד בנאמנותה אליו, עליו להזהירה לא להתבודד עם אותו אדם. אם היא עוברת על ציוויו, הבעל לוקח אותה לכהן. הכהן נותן לה לשתות “מים מרים”. אם היא לא נאמנת לבעלה, היא מתה מיד. אם היא נאמנת היא יוצאת מחשד ומתברכת. כשהתורה מתארת את העניין בפרטיו הביטוי שהתורה משתמשת בו הוא: “כי תשטה” – “איש כי תשטה אשתו”, המילה “תשטה” מגיעה מהשורש “שטה”…


Shavous: התשוקה לחזות בה

ויאמר ידוד אל משה רד הער בעם פן יהרסן“  אל ידוד לראות ונפל ממנו רב” (שמות יא: כא) הרגע בהיסטוריה העם כולו –כל איש, אישה וילד נקבצו ובאו להר סיני כדי לחזות בגילוי הכי גדול בהיסטוריה. עוד מעט וישמעו את קול ה’. בנוסף לעניין העברת התורה מאב לבנו, מאורע זו תחרוט בלב כל האנושות כולה הבנה והכרה כי ה’ הוא הבורא. לא היה לפני כן ולא יהיה אחרי כן דור שיגיע לרמת הבנה כזו. חז”ל…


Bamidbar

רש”י מצטט את המדרש, “יששכר וזבולון הפכו להיות גדולים בתורה, כי האוהלים שלהם הונחו בסמוך לאוהלים של משה, אהרון, ובניו. לעומת זאת, האנשים הממוספרים של 250 שהצטרפו עם קורח במרד שלו נגד הקב”ה, חטאו משום שאוהליהם ממוקמים בסמוך לאוהל של קורח”. מכאן חז”ל לומדים, “טוב לצדיק, וטוב לשכנו. אוי לרשע, ואוי לשכנו. ” נראה שהמדרש מייחס גם את ההצלחה הגדולה של יששכר וזבולון,  וגם את ההרס המוחלט של הקהילה של קורח באופן בלעדי להשפעתה של…


פרשת בחוקותי: כח הציבור

“ ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב” (ויקרא כ”ו, ח) התורה מבהירה כי במידה והעם היהודי ילך בדרך ה’, שלום ישרור בארצנו, עושר והצלחה בכל מעשי ידינו. נזרע ונקצור יבול רב, גבולות הארץ יהיו בטוחים  – החיים יהיו טובים. כלול בכל זה – ההבטחה שנזכה לניצחון מזהיר במלחמות נגד אויבינו: מעטים מחיילינו, מהחלשים שבצבא, יבריחו וישמידו גדודים גדולים של האויב. בתיאור תופעה זו, התורה מדייקת מאד: חמשה ירדפו מאה,…


Get The Shmuz on the go!